Canolfan Hermon a’r Cylch - “Beth sy’ mlan de”

 

PRIS LLOGI YSTAFELL YN Y GANOLFAN = £10 am sesiwn bore, prynhawn neu nos.         

£20 ystafell am y dydd - Cysylltwch â Jennifer Thomas 01239 831633

 

Pob dydd Llun i Ddydd Iau 9.00yb hyd 11.30yb Cylch Meithrin Hermon - Cysylltwch â Kim Lewis ar 01239 831327

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pob nos Lun – Clwb Ffermwyr Ifanc Hermon – Cwrdd am 7.30hy –  Ffoniwch Ann ar 01239 831551

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pob nos Fawrth - Côr Merched - Siop Barbwr ( B Natural gynt) - Cwrdd am 7.30hy -  Ffoniwch Carol ar 01239 711895

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pob Nos Iau - Clwb Yr Enfys : Plant Ysgol gynradd 5 oed i 7 oed i ddechrau am 4.30yp - Cysylltwch â Hazel Jones 01239 831595

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pob nos Wener – Cylch Preseli - Girlguiding – Merched 14 oed i 26 oed - Cwrdd am 7.00hy –  Ffoniwch Bev ar 07891 570180

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pob Bore Dydd Sadwrn –  10.00yb hyd 12.30yp (dim 05/12/09)

Bore Coffi Eglwys Llanfyrnach 12/12/09

Gyda Ffair Nadolig ac arddangosfa plygu helyg ar y 19/12/09

Bore Coffi a Marchnad llysiau, cacennau cartref, jamiau a blodau. Stondinau crefft a chist car. Cysylltwch â Peter ar 07854061690

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nos Fercher - 02/12/09 :  Cyfarfod Trawsnewid i fyw gyda’r amgylchedd yn ardal y Frenni - 7.30yh - Cysylltwch â Mrs Glyn Falcon ar 01239 841449 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nos Iau - 03/12/09 : 7.00yh - Ffair Cylch Meithrin Hermon. Arddangosfa “Body Shop” stondinau lleol gyda syniadau anrhegion Nadolig. Os hoffech ddod a stondin neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Louise ar 01239 831674

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bore 05/12/09 – Clwb Garddio – Christmas Flowers Workshop – 10.00am Cysylltwch a Olwen Bowen  01239 831311

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ffair Aeaf - cynnyrch a nwyddau lleol i bobol leol - gan Bwyllgor Sioe Hermon a’r Cylch – Brynhawn Sadwrn 05/12/09 eitemau  3.00 - 4.00yp -  Drysau yn agor am 6.00pm - Cysylltwch ag Eirlys ar 01239 831273

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nos Fercher 09/12/09 – Clwb Garddio yn cynnal “Beatle Drive” 7.00pm

Cysylltwch a Olwen Bowen 01239 831311

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nos Wener – 11/12/09 – Canolfan Hermon –yn cynnal “ TIP – IT” Nadolig – 7.30pm

Noson o Hwyl a Sbri! – Cysylltwch a Cris ar 01239 831962

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nos Sul 13/12/09 – Cylch Meithrin 0 Noson Carolau Nadolig – 6.00pm – Cysylltwch a Louise ar 01239 831674

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

31/12/09 – 7.30pm – Parti Noson Calan Gaeaf – Dewch a plated o fwyd. Tan Gwyllt am ganol nos.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GOFOD DESG SWYDDFA AR GAEL i LOGI yn y ganolfan = £27 yr wythnos yn cynnwys trydan, gwres, yswiriant a glanhau  - cysylltwch â  Cris ar 01239 831962

 

Hermon & District Community Centre - ”What’s Occurinn"!

 

PRICE FOR HIREING A ROOM AT THE CENTRE = £10 per morning, afternoon or evening session    

£20 a room for the day - Contact Jennifer Thomas 01239 831633

 

Every Monday to Thursday 9.00am to 11.30am Cylch Meithrin Hermon / kids Nursery – Contact Kim Lewis on 01239 831327

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Every Monday evening  – Hermon Young Farmers Club – Starts at 7.30hy – Contact Ann 01239 831551

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Every Tuesday evening – Ladies Barber Shop Choir – Bluestone A Cappella – Meet at 7.30pm - Phone Carol on 01239 711895

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Every Thursday Afternoon – Rainbow Club: Girls 5yrs to 7yrs – meeting at 4.30pm – Contact Hazel Jones 01239 831595

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Every Friday  – Preseli - Girlguiding – Juniors at 5pm and Seniors at 7.00pm –  Contact Bev on 07891 570180

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Every Saturday - Coffee Morning & Talks – 10.00am to 12.30pm (not 05/12/09)

Market Stalls, home make cakes and jams, flowers and veg, Craft and car boot.

Llanfyrnach Church Coffee Morning 12/12/09 

Christmas Fair & Willow Workshop Talk 19/12/09

Contact Peter 07854061690

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wednesday Evening  - 02/12/09 :  Frenni Transition Meeting – Environmental issues.  Contact Glyn on 01239 841449 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thursday Evening  - 03/12/09 : 7.00pm -  Cylch Meithrin Hermon. Christmas Fair and “Body Shop”  Talk – Stalls , Christmas present ideas, For a stall or further information contact Louise on 01239 831674

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

05/12/09 Morning – Gardening Club - Flower Arrangements for Christmas – Contact Olwen Bowen 01239 831311 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Local Winter Fair –produce & crafts by local people for local people -  Hermon Horticultural Show committee event – Entries 3.00pm to 4.00pm Saturday 05/12/09 – Doors open at 6.00pm– Contact Eirlys  on 01239 831273

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wednesday 09/12/09 – Gardening Club arranging a Beatle Drive – 7.00pm

Contact Olwen Bowen 01239 831311

 

Friday 11/12/09 – Hermon Community Centre – Christmas Tip It – 7.30pm

Fun Night – Contact Cris on 01239 831962

 

Sunday Evening 13/11/09– Cylch Meithrin Carol Singing – 6.00pm – Contact Louise on 01239 831674

 

31/12/09 – New Years Eve Party – Bring a plate or two of food – Fireworks at midnight

 

Desk Rental available at the Community Centre = £27 a week to include electricity, heat, insurance, rates & cleaning. Contact  Cris on 01239 831962