500,000 grant for Hermon, Glogue and Llanfyrnach - Renewable Energy Project
Date: Fri, 26 Feb 2010

(Please scroll down for English Version - thank you)
 

Newyddion da i brosiect Ynni adnewyddadwy Hermon, Y Glog a Llanfyrnach.

 

Fe ddaeth newyddion da i brosiect Cymunedol sydd am weld cartrefi, ffermydd a busnesau lleol yn cael siawns o leihau ei hol troed carbon. Mae prosiect Ynni Cwm Arian yn ardal Hermon, Y Glog a Llanfyrnach wedi cael cadarnhad ei bont yn un o 22 cymuned ar draws Prydain sydd yn mynd i rannu 10,000,000 ar gyfer datblygu gweithgareddau Cymunedol yn y maes lleihau carbon. Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan y llywodraeth yn San Steffan o dan Adran Ynni a newid hinsawdd. Mae manylion y cynllun ar www.decc.gov.uk 

O fewn ardal Hermon, Y Glog a Llanfrynach mae yna fwriad nawr i ddosbarthu ddyfeisiadau darllen defnydd ynni i bob cartref am ddim (cost arferol 25) ac yna help i drigolion, ffermwyr a phobol busnes i edrych ar ddatblygu ffurf o leihau defnydd carbon. Mae yna gyfle i ffermwyr a busnesu i gael cymorth wrth osod system ynni adnewyddadwy boed yn dyrbin dwr, system solar, biomas neu dyrbin gwynt.

Mae'r gymuned eisoes wedi cael arian i edrych ar godi 2 tyrbin gwynt a fydd yn berchen i'r gymuned. Fe fydd yr elw o'r 2 tyrbin tua 200,000 y flwyddyn wrth weithi'r ynni i'r grid  cenedlaethol, fe fydd yr elw yn dod 'nôl i gynnal gweithgareddau cymunedol a mentrau cymdeithasol. Un prosiect pendant yw chwilio am dir i godi unedau gweithdai i bobol ifanc i ddechrau busnesau eu hun, ble bydd yr unedau yn berchen i'r gymuned. Hefyd prynu tir i godi tai fforddiadwy a fydd yn berchen i'r gymuned. Pwyllgor o'r gymuned bydd yn penderfynu i bwy i osod y tai fforddiadwy gan sicrhau rhent rhesymol i alluogi pobol ifanc i gynilo ar gyfer blaendal wrth brynu tŷ eu hun i'r dyfodol.

Fe fydd y prosiect ynni hefyd yn helpu i sicrhau fod estyniad Newydd yn cael ei godi ger Canolfan Cymunedol Hermon i gynnig gofod swyddfa a hefyd gofod neuadd uewydd. Y bwriad yw cynnal cynadleddau a digwyddiadau yn ymwneud ac ynni adnewyddadwy. O fewn y cynllun fe fydd gofod llawr cyntaf ar gyfer cynnig gwelyau hostel a llety i annog twristiaeth a chreu swyddi yn y gymuned. Fe fydd hyn oll yn creu swyddi newydd.

Fe fydd cyfarfodydd cyhoeddus yn cael eu trefnu yn fuan i annog unigolion eraill i ymuno gyda'r fenter. Y bwriad cychwynnol yw canolbwyntio ar ardal Hermon, Y Glog a Llanfyrnach ond yna yn ystod y blynyddoedd nesaf mae yna fwriad i lydanu'r gweithgaredd i gymunedau cyfagos.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf bu Gweinidog yr Amgylchedd Llywodraeth y cynulliad - Jane Davidson yn ymweld â phrosiect Cwm Arian. Dywedodd ei bod yn edrych ymlaen at weld y syniadau yn cael eu gwireddi drwy'r arian a enillwyd gan gynllun Ynni Cwm Arian. (Llun Jane Davidson gyda'r criw Cymunedol yng Nghanolfan Cymunedol Hermon)

 

In the picture we see Jane Davidson with the team who developed the initiative during their meeting at the Hermon Resource Centre

 


Great News for Cwm Arian Renewable Energy Project

 Hermon, Glogue and Llanfyrnach.

 

Some great news has been received by a local community project wishing to see homes, farms and local businesses lowering their carbon footprint. The project known as Cwm Arian Renewable Energy (CARE) that covers the communities of Hermon, Glogue and Llanfyrnach has been successful in clinching one of 22 grant awards from across Britain. In total the grant known as Low Carbon Communities Challenge was offering 10,000,000 to be split between communities with exciting ideas for lowering carbon footprints and stimulating social enterprises from revenues generated from community renewables. The scheme is administered by the UK governments Department for the Environment and Climate Change ' see details on www.decc.gov.uk 

Within the area of Hermon, Glogue and Llanfyrnach there is now an opportunity to distribute energy monitoring display units for free to each household (normally 25)

Then to help householders, farmers and business people to look at opportunities of lowering carbon emissions. There will be opportunities and help for farmers and business people to look at installing renewable energy equipment such as hydro turbines, solar systems or wind energy.

The community group at Cwm Arian has had feasibility study money in 2006 to look at the idea of having 2-wind turbines that would be owned by the community. The 2 turbines would give the community an annual profit of 200,000 from energy sold to the national grid. The money would stay in the community and be used to support community groups and also start looking at social enterprise businesses that would be owned by the community. To create jobs and opportunities for local people.

One future project idea would be to purchase land and to put up community owned business units for local young people to pilot new businesses and also the community to start up social enterprises & cooperatives owned by the community. Also to purchase land for a Community Land Trust to build affordable houses that the community would own. The locals would then decide who could occupy the local affordable homes and ensure rent was sufficiently fair to allow young people to save up for a deposit on their own self-owned home in the future

Part of the Low Carbon Community money would also be available to complete the refurbishment and new hall extensions at the Hermon Community Centre. The idea is to develop the site as a conference centre for community renewable and Community Land Trust initiatives. Within the plan for the centre there will be a first floor area developed for a hostel style tourist venue for people to also have an overnight stay option when attending the conferences. All of this will indeed create new additional jobs.

There will shortly be a public meeting announcement to encourage individuals to get involved in this exiting project. The initial plan is to focus on the catchment area of Hermon, Glogue and Llanfyrnach but during the next few years there is an intention to extend the development to neighboring communities.

During last week the Welsh Assembly minister for the Environment Jane Davidson - visited Hermon to talk to those volunteers who had developed the project thus far. She commented that she is looking forward eagerly at seeing the fantastic ideas developed through the funds won under the Low Carbon Communities Challenge. ( In the picture we see Jane Davidson with the team who developed the initiative during their meeting at the Hermon Resource Centre)